ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost ARTinii Production s.r.o., se sídlem Hybernská 1034/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 034 09 759, jakožto poskytovatel služeb, a advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 264 54 807 jakožto obchodní partner podílející se na poskytovaných službách (dále společně jen „Správce“), chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládají s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR). Bezpečí Vašich osobních údajů je pro Správce prioritou.

Správce je ve smyslu článku 4 bod 7) GDPR správcem Vašich osobních údajů, tj. určuje účely a prostředky zpracování Vašich osobních údajů a shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů:

i) poskytování služeb uživatelům internetových stránek www.certoo.eu („Webové stránky“),

ii) za účelem zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy,

iii) návštěvníků Webových stránek.

Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být ze strany Správce zpracovávány pro tyto účely:

 1. Plnění smlouvy (a to včetně opatření před uzavřením smlouvy);

 2. Plnění právních povinností (zejména povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy);

 3. Ochrana oprávněného zájmu Správce (např. ochrana Webových stránek a sítě Správce před zneužitím);

 4. Vyřizování požadavků a podnětů (doručených např. prostřednictvím e-mailu);

 5. Zasílání obchodních sdělení (newsletter) a cílení reklamy (zejména na Webových stránkách).

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování:

Údaje subjektů údajů

Účely zpracování:

Jméno a příjmení

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků a podnětů, Zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy

Adresa

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků a podnětů

E-mailová adresa

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce, Vyřizování požadavků a podnětů, Zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy

Telefonní číslo

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce

Údaje z dokladu totožnosti (číslo, typ, platnost)

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků a podnětů

IP adresa a informace získané prostřednictvím cookies (viz zásady cookies)

Cílení reklamy na Internetových stránkách

Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází pro účely plnění smlouvy, zejména k zajištění vnitřních procesů v rámci Správce, které jsou nezbytné pro zajištění dodávky služeb. K automatizovanému zpracování osobních údajů dále dochází v případech udělení souhlasu se zasíláním marketingových sdělení a cílení reklamy.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

Pokud udělíte Správce souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely cílení nabídky, berete na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné, a že souhlas lze kdykoli odvolat prostřednictvím odkazu uvedeného v e-mailové zprávě, která je obchodním sdělením.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Správcem, případně dalším správcům. Jedná se např. o zpracovatele či správce podílející se na realizaci služeb, plateb, nebo poskytující IT nebo cloudové služby. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Aktuální seznam příjemců osobních údajů Správce je případně dostupný na vyžádání prostřednictvím e-mailu support@certoo.eu.

Tlačítka sociálních sítí mohou být na našich Webových stránkách umístěna, zejména pro možnost interakce se sociálními sítěmi tak, abychom Webové stránky učinili zajímavější pro Vás jako uživatele. Spojení s příslušnou sociální sítí nastane, pouze pokud aktivně kliknete na příslušné tlačítko. V tomto případě Váš webový prohlížeč zahájí připojení k serverům příslušné sociální sítě.

Při předávání Vašich osobních údajů do třetích zemí (tj. zemí mimo EU/EHP) Správce zajišťuje dodržování podmínek pro ochranu a zabezpečení osobních údajů vyžadovaných platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů (především zajištění adekvátní ochrany osobních údajů).

Správce je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

V případě, že aktiva nebo jejich část nabude jiná osoba, berete na vědomí, že osobní údaje a informace, které jsme shromáždili, máme právo v souvislosti s převodem společnosti předat této osobě. O případné změně správce osobních údajů budete samozřejmě informováni.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Správce povinen jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:

Účel zpracování

Doba uchování

Plnění smlouvy

po dobu trvání smlouvy a po dobu danou příslušným právním předpisem od ukončení smlouvy

Plnění právních povinností

po dobu stanovenou příslušným právním předpisem

Ochrana oprávněného zájmu správce

maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem

Vyřizování Vašich požadavků a podnětů

po dobu nezbytnou pro vyřízení příslušného požadavku

Zasílání obchodních sdělení

po dobu uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení a cílením reklamy, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s příslušnými právními předpisy*

Opatření před uzavřením smlouvy

po dobu jednání o uzavření smlouvy

* Správce je oprávněn zpracovávat e-mailovou adresu registrovaných uživatelů Internetových stránek ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních výrobků či služeb (např. formou newsletteru) v případě, že takové zasílání uživatelé neodmítli.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

 1. Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás Správce zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.

 2. Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že se domníváte, že o Vás Správce zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Správce opravu provede bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.

 3. Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, Správce vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) zpracování Správce neukládá zákonná povinnost.

 4. Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po Správce požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

 5. Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby Správce Vaše osobní údaje, které zpracovává na základě Vašeho souhlasu anebo na základě smlouvy, předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, Správce Vaší žádosti nebude moci vyhovět.

 6. Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů Správce. V případě, že Správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Pokud je hlavní podstata Vaší námitky namířena proti zasílání obchodních sdělení a cílení nabídky, použijte prosím odkaz v závěru posledního obchodního sdělení (newsletteru), který jste od nás obdrželi, k odhlášení odběru obchodních sdělení a zpracování osobních údajů za tímto účelem.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv budeme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu bychom Vás informovali.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte e-mailem na support@certoo.eu anebo na adresu sídla kteréhokoliv Správce. Správce si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 1.8.2021.